U ME IDEA คืออะไร?

U ME IDEA คือ โครงการที่ อสมท ได้ริเริ่มขึ้น เมื่อปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคนไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ และผู้ที่สนใจ นำเสนอไอเดียในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) เข้าร่วมประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดไอเดียในการพัฒนานวัตกรรมสื่อที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

squar 1080x1080

ข้อมูลโครงการ

หลักการและเหตุผล

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) องค์กรสื่อสารมวลชน ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่า สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตามยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Value-Based Economy)

บมจ.อสมท จึงได้ริเริ่มโครงการ “U ME IDEA” ซึ่งเป็นการประกวดการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัล รวมทั้งให้การสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์กับนวัตกรไทย โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและประชาชน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล

ในปี 2563 บมจ.อสมท ได้เปิดกว้างกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเพื่อสังคม “Social Innovation” ด้วยการนำความคิดใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ (Product) บริการ (Service) กระบวนการ (Process) หรือ Business Model ที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ (Commercialization) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมที่ดีขึ้น รวมทั้งมีเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
 2. เพื่อหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจจากแนวคิดนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสังคมไทยหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 3. เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม ที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ร่วมกับ บมจ.อสมท ได้
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน บมจ.อสมท นำเสนอและทดลองแนวคิดนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณค่าและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ (Product) บริการ (Service) กระบวนการ (Process) หรือ Business Model ที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ (Commercialization) และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตลาดในยุคดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการนำผลงานมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ร่วมกับ บมจ.อสมท ได้

กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมคือใคร?

 1. นักศึกษา
 2. ผู้ประกอบการ, นักพัฒนาอิสระ, Startups
 3. พนักงาน บมจ.อสมท

โจทย์ของ U ME IDEA 2020

โจทย์นวัตกรรมเพื่อสังคม “Social Innovation”

ในสถานการณ์ปัจจุบันหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ทั่วโลกหันมาตระหนักถึงการปฎิบัติตนในวิถีทางใหม่ (New Normal) ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบมากมายทั้งในการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจ จึงเป็นที่มาของ โจทย์ U ME IDEA 2020 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเพื่อสังคม “Social Innovation” นำไอเดียใหม่ๆ มาสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือ Business Model ที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ (Commercialization) รวมทั้งมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมที่ดีขึ้น โดยอาจนำเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตลาดในปัจจุบัน

Q&A

มีค่าสมัครร่วมกิจกรรมไหม?

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลงานนวัตกรรมสื่อที่เกิดขึ้น เป็นลิขสิทธิ์ของใคร?

ลิขสิทธิ์ ที่เกิดขึ้นในโครงการฯ เป็นของผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ในกรณีที่ผลงานสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ขอให้พิจารณาร่วมกับ บมจ. อสมท เป็นรายแรก โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและบมจ. อสมท
การดำเนินการ


1.Educate ให้ความรู้ด้วยการจัด Innovation Coaching


2.Contest จัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ

 • ประเภทที่ 1 กลุ่มนักศึกษา
 • ประเภทที่ 2 ผู้ประกอบการ, นักพัฒนาอิสระ, Startups, พนักงาน บมจ.อสมท

3. Develop ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ หรือผลงานที่คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่ามีโอกาสในการพัฒนา ต่อยอดผลงานนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ร่วมกับ บมจ. อสมท

Timeline กิจกรรม U ME IDEA 202017 ส.ค. – 30 ก.ย. 63 เปิดรับสมัครไอเดีย ผลงาน นวัตกรรมเพื่อสังคม

5-6 ต.ค. 63 คัดเลือกผลงาน นวัตกรรมเพื่อสังคม จาก Proposal ของผู้สมัคร 15 ต.ค. 63 ประกาศผล

28 – 29 ต.ค. 63 Innovation Coaching โดยผู้เชี่ยวชาญ

16 – 17 พ.ย. 63 Pitching Challenge 1 ผู้แข่งขันนำเสนอผลงาน นวัตกรรมต่อคณะกรรมการ

26 – 27 พ.ย. 63 Pitching Challenge 2 ในรอบตัดสิน และมอบรางวัล
U ME IDEA Awards 2020

ประกอบด้วยรางวัล


1. ประเภทนักศึกษา
• รางวัล Best of the Best จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท


2. ประเภทผู้ประกอบการ นักพัฒนาอิสระ Startup พนักงาน บมจ.อสมท
• รางวัล Best of the Best จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
ประกาศผล
ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

ประกาศผลนักศึกษา 11 ทีม ประกาศผล Start up และ บุคคลทั่วไป