MCOT INNO 2018

ไอเดียมี…โอกาสมา…
ในโครงการ MCOT INNO 2018
ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท
เชิญผู้สนใจ ส่งผลงาน เข้าประกวด
ร่วมสัมมนา เปิดมุมมองกับเหล่ากูรู
ด้าน Media Innovation และ ธุรกิจ Startup

MCOT INNO คืออะไร?

MCOT INNO คือ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่ อสมท ริเริ่มขึ้นในปี 2561 ภายใต้ โครงการ CSR ของ อสมท “U ME IDEA” ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของเยาวชนและคนไทย ตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ และผู้ที่สนใจ นำเสนอไอเดียผลงานนวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) เพื่อค้นหาสุดยอดไอเดียในการพัฒนานวัตกรรมสื่อที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เพื่อเข้าร่วมใน Pitching Challenge #1 ซึ่งผลงานที่ผ่านเข้ารอบจะมีโอกาสได้พัฒนา Prototype เพื่อเข้าสู่เส้นทางการพัฒนาไอเดียสู่นวัตกรรม โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสื่อที่พร้อมจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำ เพื่อให้นวัตกรสามารถต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ได้ และเข้าสู่รอบตัดสินใน Pitching Challenge #2 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานนวัตกรรมสื่อ เพื่อชิงรางวัล MCOT INNO 2018

ข้อมูลโครงการ

หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล  ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลกระทบ  อย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจของหลายๆอุตสาหกรรมทั่วโลก ให้ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดและเติบโต (Disruptive Technology) จากความท้าทายเหล่านี้ องค์กรส่วนใหญ่เริ่มตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลเป็นวาระสำคัญสำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมขององค์กร โดยองค์กรจะต้องปรับตัวและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกดิจิทัลมากขึ้น

สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้กำหนด  “ประเทศไทย 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Value-Based Economy)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นั้น ปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คือ การพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เป็น “คนไทย 4.0” ที่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี    มาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท)  ในฐานะองค์กรธุรกิจที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทย   ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้ “โครงการ U ME IDEA”  โดยในปี 2561 ได้ริเริ่ม กิจกรรม  MCOT INNO 2018  ซึ่งเป็นการประกวดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ ในหัวข้อ Media Innovation  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนานวัตกรรมสื่อที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัล และให้การสนับสนุนการพัฒนา        ต่อยอดผลงานนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ของนวัตกรไทย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรในการส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนานวัตกรรมสื่อ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในยุคดิจิทัล
 3. เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ร่วมกับ อสมท ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรในการส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 2. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนานวัตกรรมสื่อ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
 3. เกิดนวัตกรรมหรือผลงานใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ร่วมกับ อสมท ได้

เหตุผลที่คุณต้องมาร่วมกิจกรรม MCOT INNO 2018 “ไอเดียมี โอกาสมา”

1. การเข้าร่วมประกวด MCOT INNO 2018 เพื่อชิงรางวัลเงินสดกว่า 200,000 บาท

2. ได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสื่อและการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดเส้นทางการพัฒนาไอเดียสู่นวัตกรรมและการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ (Business Models)

3. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจในฝัน โดย อสมท ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จะเป็นผู้ประสานความร่วมมือ (Facilitator) จากหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน ที่ดูแลรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและผลักดัน startup ecosystem เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฃ

4. ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสื่อ และ Established Startups ที่ประสบความสำเร็จของประเทศไทย ซึ่งจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงและสร้างแรงบันดาลใจในฐานะผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจสตาร์ทอัพ ในกิจกรรม “MCOT INNO TALK” ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 9.30 – 15.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บมจ.อสมท

กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมคือใคร?

นักศึกษา

ประชาชนทั่วไป

โจทย์ของ MCOT INNO 2018

นวัตกรรมสื่อ (MEDIA INNOVATION)

โจทย์ที่ 1: สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อที่ต่อยอดธุรกิจของ อสมท  

โจทย์ที่ 2: สร้างสรรค์นวัตกรรมทั่วไป

Q&A

มีค่าสมัครร่วมกิจกรรมไหม?

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MCOT INNO 2018 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อยากมาเข้าร่วมกิจกรรม MCOT INNO TALK ต้องทำอย่างไร?

สมัครง่ายๆ โดยลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน www.umeidea.net พร้อม upload ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม MCOT INNO TALK (จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 9.30 – 15.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บมจ.อสมท) ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยผู้สมัครร่วมกิจกรรมจะได้รับ email ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม MCOT INNO TALK ในวันที่ 16 เมษายน 2561 ทาง www.umeidea.net

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมประกวด

1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป (เดี่ยวหรือทีม)

2. สัญชาติไทย ( ถ้าเป็นทีม ต้องมีผู้ถือสัญชาติไทย)

3. มีประสบการณ์ในการผลิตผลงานมีเดียในรูปแบบต่างๆ

2. วิธีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

2.1 จัดทำคลิป VDO แนะนำตัว/ทีม และผลงาน ในรูปแบบ Real Presentation
ความยาว 1 – 2 นาที ประกอบหัวข้อ ดังนี้

 • แนะนำตัว / ทีม
 • แนะนำผลงานที่จะส่งเข้าประกวด
 • ตัวอย่างผลงาน และ User และ Viewer ที่ติดตามผลงาน
 • ผลงานที่จะพัฒนาเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

2.2 กรอกข้อมูลใบสมัครพร้อมอัพโหลดคลิป VDO ลงผ่านช่องทางเว็บไซด์ www.umeidea.net โดยมีคุณภาพไฟล์ 1080 p(HD)

3. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงาน (จากผู้สมัครทั้งหมด)

1. คุณภาพของ VDO Present (ภาพและเสียง)

2. ความคิดสร้างสรรค์

3. ความใหม่ของรูปแบบ เนื้อหา และการนำเสนอ

4. ความเป็นไปได้ในการเปิดโอกาสใหม่ในธุรกิจสื่อ

5. ความน่าสนใจของทีมงาน

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

4. หลักเกณฑ์การตัดสิน Pitching Challenge #1 เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีม โดยนำเสนอผลงานทีมละ 5 นาที

1. คุณภาพการนำเสนอ

2. ความคิดสร้างสรรค์

3. ความใหม่ของรูปแบบ เนื้อหา และการนำเสนอ

4. ความเป็นไปได้ในการเปิดโอกาสใหม่ในธุรกิจสื่อ

5. ความน่าสนใจของทีมงาน

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

กิจกรรมจะจัดขึ้น จำนวน 2 วัน

วันที่ 1

วันที่ 2

นำเสนอผลงาน / ตัดสินผลงาน / แจ้งผลการตัดสิน

ทีมเข้ารอบ 10 ทีม ร่วม Workshop กับทีมโค้ช และประชุมชี้แจง ดังนี้

 • แนะนำโค้ช / ทีมงานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค
 • ความคาดหวังของผลงาน
 • ทำความเข้าใจในการพัฒนาผลงาน
 • จัดทำแผนการติดตามงาน
 • นำเสนอผลงานของแต่ละทีม
 • ประชุมสรุป

5. หลักเกณฑ์การตัดสิน Pitching Challenge #2 10 ทีมที่ผ่าน Pitching Challenge #1นำเสนอผลงาน ทีมละ 5นาที

1. คุณภาพการนำเสนอ

2. ความคิดสร้างสรรค์

3. ความใหม่ของรูปแบบ เนื้อหา และการนำเสนอ

4. ความเป็นไปได้ในการเปิดโอกาสใหม่ในธุรกิจสื่อ

5. ความน่าสนใจของทีมงาน

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

Timeline กิจกรรม MCOT INNO 2018

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน (เพื่อร่วมโครงการ) และร่วมงาน
ทาง www.umeidea.net (มี.ค. 61)

ขั้นตอนที่ 2 มาร่วมงาน MCOT INNO TALK
ร่วมสัมมนาเปิดมุมมองกับเหล่ากูรู
Media Innovation และธุรกิจ Start up (21 เม.ย. 61)

ขั้นตอนที่ 3 นำเสนอไอเดียผลงานนวัตกรรม (Proposal) (พ.ค.-มิ.ย. 61)

ขั้นตอนที่ 4 MCOT คัดเลือกไอเดียผลงานนวัตกรรม (ก.ค. 61)

ขั้นตอนที่ 5 Pitching Challenge #1
คัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบ (ส.ค. 61)

ขั้นตอนที่ 6 พัฒนา Prototype (ส.ค. 61)

ขั้นตอนที่ 7 Pitching Challenge #2
ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ (ก.ย. 61)

ขั้นตอนที่ 8 ประกาศผลและมอบรางวัล (ก.ย. 61)

รางวัล MCOT INNO 2018

รางวัล Best of the best                             จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 100,000 บาท

รางวัล Best in Interactive Media               จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัล Best in Media Business Model       จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัล Best for TV and Radio Business     จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 30,000 บาท

ลิขสิทธิ์ในผลงานนวัตกรรม

ลิขสิทธิ์ ที่เกิดขึ้นในโครงการฯ เป็นของผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ในกรณีที่ผลงานสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ขอให้พิจารณาร่วมกับ บมจ. อสมท เป็นรายแรก โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและ บมจ. อสมท

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก

การประกวดผลงาน นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation)

โครงการ MCOT INNO 2018

อสมท ประกาศผลสุดยอดไอเดียพัฒนานวัตกรรมสื่อชิงเงินกว่า 2 แสนบาท

นายมนตรี แสงหิรัญ กรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายเขมทัตต์ พลเดช กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท และคณะผู้บริหาร มอบรางวัล U ME IDEA AWARD 2018 ให้แก่สุดยอดไอเดีย
รางวัลBest of the best จำนวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
ให้แก่ ทีม “Liveloom”,
รางวัล Best in Interactive Media จำนวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
ให้แก่ ทีม“Police4.0”,
รางวัล Best in Media Business Model จำนวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
ให้แก่ ทีม“DifferSheet”
และรางวัล Best for TV and Radio Business จำนวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
ให้แก่ ทีม“เหงา Station”