ทีม MyBand คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best of the best เงินรางวัล 150,000 บาท และ รางวัล Think Big เงินรางวัล 50,000 บาท
ทีม MyBand คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best of the best เงินรางวัล 150,000 บาท และ รางวัล Think Big เงินรางวัล 50,000 บาท
ทีม Vote and Greet รับรางวัล Think Creative เงินรางวัล 50,000 บาท
ทีม Vote and Greet รับรางวัล Think Creative เงินรางวัล 50,000 บาท
ทีม Tiny Epic Brains รับรางวัล Think Disruptive เงินรางวัล 50,000 บาท
ทีม Tiny Epic Brains รับรางวัล Think Disruptive เงินรางวัล 50,000 บาท

U ME IDEA คืออะไร?

U ME IDEA คือ โครงการที่ อสมท ได้ริเริ่มขึ้น เมื่อปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคนไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ และผู้ที่สนใจ นำเสนอไอเดียในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) เข้าร่วมประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดไอเดียในการพัฒนานวัตกรรมสื่อที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

ข้อมูลโครงการ

หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยียุคดิจิทัล กำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างสำหรับผู้ใช้ในยุคดิจิทัล  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) ที่กำลังเข้ามาปฏิรูปรูปแบบการผลิตและนำเสนอสื่อ   และพฤติกรรมบริโภคสื่อผ่านช่องทางมือถือ ซึ่งกำลังสร้างแนวคิด Personalised Mobile Media  ได้เปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งทำให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวและมีความเข้าใจและสามารถสนองตอบความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

สำหรับประเทศไทย  รัฐบาลได้กำหนด  “ประเทศไทย 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Value-Based Economy)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คือ  การพัฒนาศักยภาพคนไทยให้สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี มาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่เพียงแต่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท)  ในฐานะองค์กรสื่อที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สังคม และตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบนิเวศน์ดิจิทัล (Digital Ecology) ให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ   ในปี 2561 อสมท จึงได้ริเริ่มโครงการ CSR  “U ME IDEA”  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสื่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคยุคดิจิทัล ให้กับนิสิต นักศึกษา และนักพัฒนาอิสระ  และจัดการประกวดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ  เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ของนวัตกรไทย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทาวการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสื่อและการ

นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

  1. เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ร่วมกับ บมจ.อสมท ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสื่อที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรมสื่อที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

เหตุผลที่คุณต้องมาร่วมโครงการ

U ME IDEA “ไอเดียมี โอกาสมา”

1. ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสื่อ และ Established Startups ที่ประสบความสำเร็จของประเทศไทย  ซึ่งจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงและสร้างแรงบันดาลใจในฐานะผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจสตาร์ทอัพ

2. ได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสื่อ ตลอดเส้นทางการพัฒนาไอเดีย           สู่นวัตกรรมและการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

3. เพื่อชิงเงินรางวัลเงินกว่า 300,000 บาท และโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ ร่วมกับ บมจ.อสมท

กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมคือใคร?

นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมสื่อ

โจทย์ของ U ME IDEA 2019

“นวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” (Media Innovation for Sustainable Future)

โจทย์ที่ 1: Think Disruptive : คิดล้ำ

พฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยียุคดิจิทัล ที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ปฏิรูประบบเดิมที่ล้าสมัยและไม่สามารถสร้างประสบการณ์สำหรับผู้ใช้ที่ล้ำนำสมัยกว่าได้  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) ที่กำลังเข้ามาปฏิรูปรูปแบบการผลิตและนำเสนอสื่อ ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ชมที่ต่างกันและในเวลาที่ต่างกัน  หรือ พฤติกรรมบริโภคสื่อผ่านช่องทางมือถือ ที่กำลังสร้างแนวคิด Personalised Mobile Media ที่เปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนยุคดิจิทัลเปลี่ยนไป เป็นต้น  มองหาไอเดียที่ปฏิรูประบบความคิดเดิม ๆ ที่กำลังกำเนิดขึ้น เพื่อเติมเต็มโอกาสใหม่ ๆ สำหรับโลกอนาคต

โจทย์ที่ 2: Think Big :  คิดใหญ่

ต้องอาศัยระบบนิเวศน์ดิจิทัล (Digital Ecology) ระบบนิเวศน์ดิจิทัลในปัจจุบันเปิดโอกาสให้สิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเล็ก ๆ สามารถเติบโตและขยายตัวเองไปสู่ตลาดระดับโลกได้ (Repeatability and Scalability) ระบบนิเวศน์ดิจิทัลเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้นักคิดริเริ่มธุรกิจ (Startups) สามารถนำเอาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ผู้บริโภคออนไลน์ และช่องทางเครือข่ายออนไลน์ ประสานเข้าด้วยกัน  คิดใหญ่ไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่เท่านั้น  แต่ยังร่วมสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

โจทย์ที่ 3: Think Creative : คิดสร้างสรรค์

นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาผู้ชมด้วยเทคโนโลยีความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เน้นผู้ชมเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ผู้ผลิตสื่อเป็นศูนย์กลาง อาทิ การค้นหา Pain Points เพื่อนำเสนอแอพพลิเคชั่น หรือ แพลตฟอร์ม  การนำเสนอสื่อด้วยเทคโนโลยีสร้างประสบการณ์เสมือน การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับชมด้วยสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) และ การนำเสนอรายการต่าง ๆ ที่นำไอเดียของช่องทางดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสบการณ์เฉพาะบุคคล เป็นต้น

Q&A

มีค่าสมัครร่วมกิจกรรมไหม?

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลงานนวัตกรรมสื่อที่เกิดขึ้น เป็นลิขสิทธิ์ของใคร?

ลิขสิทธิ์ ที่เกิดขึ้นในโครงการฯ เป็นของผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ในกรณีที่ผลงานสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ขอให้พิจารณาร่วมกับ บมจ. อสมท เป็นรายแรก โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและบมจ. อสมท

การสมัครและการเสนอผลงานนวัตกรรม

จัดทำคลิป VDO ในรูปแบบ Real Presentation ความยาวไม่เกิน 3 นาที

1. แนะนำแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดตามโจทย์ที่กำหนด

2. ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

กรอกข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมอัพโหลดคลิป VDO ผ่านช่องทาง www.umeidea.net โดยมีคุณภาพไฟล์ 1080 p (HD)

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินการประกวดผลงานนวัตกรรม

1. คุณภาพการนำเสนอ

2. ความคิดสร้างสรรค์

3. ความใหม่ของรูปแบบ เนื้อหา และการนำเสนอ

4. ความเป็นไปได้ในการเปิดโอกาสใหม่ในธุรกิจสื่อ

ทั้งนี้ ผลงานที่นำเสนอ ต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

25 %

25 %

25 %

25 %

Timeline กิจกรรม U ME IDEA 2019

เปิดรับสมัครไอเดียในการสร้างสรรค์ “นวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” (มิถุนายน – กรกฏาคม)

พิจารณาคัดเลือกผลงานรอบแรก และประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเข้าร่วม workshop และ Pitching Challenge #1 (1-10 สิงหาคม)

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เข้าร่วม Workshop กับทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Media Innovation ด้าน Digital PR & Content, ด้าน Content Marketing และด้าน Start Up (14 กันยายน)

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบ Pitching Challenge #1 นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่เข้าสู่รอบ Pitching Challenge #2 (15 กันยายน)

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเข้าสู่รอบ Pitching Challenge #2 (20 กันยายน)

ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในรอบ Pitching Challenge #1 ร่วมพัฒนา Prototype ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมนำเสนอผลงานนวัตกรรมใน Pitching Challenge #2 (กันยายน – ตุลาคม)

– ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในรอบ Pitching Challenge #1 นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรอบ Pitching Challenge #2

– พิจารณาตัดสินผลงานและมอบรางวัล U ME IDEA AWARDS 2019 (29 ตุลาคม)

U ME IDEA Awards 2019

ประกอบด้วยรางวัล

รางวัล Best of the best                     จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 150,000 บาท

รางวัล Think Disruptive                     จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัล Think Big                             จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัล Think Creative                       จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท

ผลงานนวัตกรรมสื่อที่เกิดขึ้น เป็นลิขสิทธิ์ของใคร?

ลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในโครงการฯ เป็นของผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ในกรณีที่ผลงานสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ขอให้พิจารณาร่วมกับ บมจ. อสมท เป็นรายแรก โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและ บมจ. อสมท