U ME IDEA คืออะไร?

U ME IDEA คือ โครงการที่ อสมท ได้ริเริ่มขึ้น เมื่อปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคนไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ และผู้ที่สนใจ นำเสนอไอเดียในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) เข้าร่วมประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดไอเดียในการพัฒนานวัตกรรมสื่อที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

ข้อมูลโครงการ

หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยียุคดิจิทัล กำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างสำหรับผู้ใช้ในยุคดิจิทัล  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) ที่กำลังเข้ามาปฏิรูปรูปแบบการผลิตและนำเสนอสื่อ   และพฤติกรรมบริโภคสื่อผ่านช่องทางมือถือ ซึ่งกำลังสร้างแนวคิด Personalised Mobile Media  ได้เปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งทำให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวและมีความเข้าใจและสามารถสนองตอบความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

สำหรับประเทศไทย  รัฐบาลได้กำหนด  “ประเทศไทย 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Value-Based Economy)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คือ  การพัฒนาศักยภาพคนไทยให้สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี มาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่เพียงแต่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท)  ในฐานะองค์กรสื่อที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สังคม และตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบนิเวศน์ดิจิทัล (Digital Ecology) ให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ   ในปี 2561 อสมท จึงได้ริเริ่มโครงการ CSR  “U ME IDEA”  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสื่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคยุคดิจิทัล ให้กับนิสิต นักศึกษา และนักพัฒนาอิสระ  และจัดการประกวดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ  เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ของนวัตกรไทย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทาวการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสื่อและการ

นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

  1. เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ร่วมกับ บมจ.อสมท ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสื่อที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรมสื่อที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

เหตุผลที่คุณต้องมาร่วมโครงการ

U ME IDEA “ไอเดียมี โอกาสมา”

1. ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสื่อ และ Established Startups ที่ประสบความสำเร็จของประเทศไทย  ซึ่งจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงและสร้างแรงบันดาลใจในฐานะผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจสตาร์ทอัพ

2. ได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสื่อ ตลอดเส้นทางการพัฒนาไอเดีย           สู่นวัตกรรมและการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

3. เพื่อชิงเงินรางวัลเงินกว่า 300,000 บาท และโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ ร่วมกับ บมจ.อสมท

กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมคือใคร?

นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมสื่อ

โจทย์ของ U ME IDEA 2019

“นวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” (Media Innovation for Sustainable Future)

โจทย์ที่ 1: Think Disruptive : คิดล้ำ

พฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยียุคดิจิทัล ที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ปฏิรูประบบเดิมที่ล้าสมัยและไม่สามารถสร้างประสบการณ์สำหรับผู้ใช้ที่ล้ำนำสมัยกว่าได้  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) ที่กำลังเข้ามาปฏิรูปรูปแบบการผลิตและนำเสนอสื่อ ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ชมที่ต่างกันและในเวลาที่ต่างกัน  หรือ พฤติกรรมบริโภคสื่อผ่านช่องทางมือถือ ที่กำลังสร้างแนวคิด Personalised Mobile Media ที่เปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนยุคดิจิทัลเปลี่ยนไป เป็นต้น  มองหาไอเดียที่ปฏิรูประบบความคิดเดิม ๆ ที่กำลังกำเนิดขึ้น เพื่อเติมเต็มโอกาสใหม่ ๆ สำหรับโลกอนาคต

โจทย์ที่ 2: Think Big :  คิดใหญ่

ต้องอาศัยระบบนิเวศน์ดิจิทัล (Digital Ecology) ระบบนิเวศน์ดิจิทัลในปัจจุบันเปิดโอกาสให้สิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเล็ก ๆ สามารถเติบโตและขยายตัวเองไปสู่ตลาดระดับโลกได้ (Repeatability and Scalability) ระบบนิเวศน์ดิจิทัลเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้นักคิดริเริ่มธุรกิจ (Startups) สามารถนำเอาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ผู้บริโภคออนไลน์ และช่องทางเครือข่ายออนไลน์ ประสานเข้าด้วยกัน  คิดใหญ่ไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่เท่านั้น  แต่ยังร่วมสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

โจทย์ที่ 3: Think Creative : คิดสร้างสรรค์

นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาผู้ชมด้วยเทคโนโลยีความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เน้นผู้ชมเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ผู้ผลิตสื่อเป็นศูนย์กลาง อาทิ การค้นหา Pain Points เพื่อนำเสนอแอพพลิเคชั่น หรือ แพลตฟอร์ม  การนำเสนอสื่อด้วยเทคโนโลยีสร้างประสบการณ์เสมือน การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับชมด้วยสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) และ การนำเสนอรายการต่าง ๆ ที่นำไอเดียของช่องทางดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสบการณ์เฉพาะบุคคล เป็นต้น

Q&A

มีค่าสมัครร่วมกิจกรรมไหม?

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลงานนวัตกรรมสื่อที่เกิดขึ้น เป็นลิขสิทธิ์ของใคร?

ลิขสิทธิ์ ที่เกิดขึ้นในโครงการฯ เป็นของผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ในกรณีที่ผลงานสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ขอให้พิจารณาร่วมกับ บมจ. อสมท เป็นรายแรก โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและบมจ. อสมท

การสมัครและการเสนอผลงานนวัตกรรม

จัดทำคลิป VDO ในรูปแบบ Real Presentation ความยาวไม่เกิน 3 นาที

1. แนะนำแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดตามโจทย์ที่กำหนด

2. ผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

กรอกข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมอัพโหลดคลิป VDO ผ่านช่องทาง www.umeidea.net โดยมีคุณภาพไฟล์ 1080 p (HD)

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินการประกวดผลงานนวัตกรรม

1. คุณภาพการนำเสนอ

2. ความคิดสร้างสรรค์

3. ความใหม่ของรูปแบบ เนื้อหา และการนำเสนอ

4. ความเป็นไปได้ในการเปิดโอกาสใหม่ในธุรกิจสื่อ

ทั้งนี้ ผลงานที่นำเสนอ ต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

25 %

25 %

25 %

25 %

Timeline กิจกรรม U ME IDEA 2019

เปิดรับสมัครไอเดียในการสร้างสรรค์ “นวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” (มิถุนายน – กรกฏาคม)

พิจารณาคัดเลือกผลงานรอบแรก และประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเข้าร่วม workshop และ Pitching Challenge #1 (1-10 สิงหาคม)

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เข้าร่วม Workshop กับทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Media Innovation ด้าน Digital PR & Content, ด้าน Content Marketing และด้าน Start Up (14 กันยายน)

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบ Pitching Challenge #1 นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่เข้าสู่รอบ Pitching Challenge #2 (15 กันยายน)

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเข้าสู่รอบ Pitching Challenge #2 (20 กันยายน)

ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในรอบ Pitching Challenge #1 ร่วมพัฒนา Prototype ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมนำเสนอผลงานนวัตกรรมใน Pitching Challenge #2 (กันยายน – ตุลาคม)

– ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในรอบ Pitching Challenge #1 นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรอบ Pitching Challenge #2

– พิจารณาตัดสินผลงานและมอบรางวัล U ME IDEA AWARDS 2019 (29 ตุลาคม)

U ME IDEA Awards 2019

ประกอบด้วยรางวัล

รางวัล Best of the best                     จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 150,000 บาท

รางวัล Think Disruptive                     จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัล Think Big                             จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัล Think Creative                       จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท

ผลงานนวัตกรรมสื่อที่เกิดขึ้น เป็นลิขสิทธิ์ของใคร?

ลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในโครงการฯ เป็นของผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ในกรณีที่ผลงานสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ขอให้พิจารณาร่วมกับ บมจ. อสมท เป็นรายแรก โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและ บมจ. อสมท